O projektu

section-cover

Srbija je napravila važne korake ka poboljšanju svog poslovnog okruženja i povećanju konkurentnosti svoje privrede. Ipak, ostaje još dosta toga da se uradi za istinski konkurentno ekonomsko okruženje, gde privatni sektor predvodi rast i otvaranje novih radnih mesta. Konkurentnost je jedna od ključnih oblasti u kojoj su potrebna dalja poboljšanja kako bi se uskladila sa najboljim praksama Evropske unije, kojoj Srbija teži da se pridruži.

Dosadašnje reforme pomogle su privlačenju novih stranih investicija i otvaranju novih radnih mesta, omogućavajući relativno stabilan rast privrede. Održana je stabilnost makroekonomskog i finansijskog sektora, a tržište rada ostaje prilično snažno, uprkos tekućim uticajima pandemije kovida19.

Ali Srbija mora da učini više. Relativno nizak rast u prethodnoj deceniji povezan je sa niskom produktivnošću i konkurentnošću srpskih preduzeća, što je delimično rezultat izazova u poslovnom okruženju, kao što su nedostatak predvidljivosti i potreba za većom transparentnošću u regulatornom okruženju.

Ciljevi projekta

Evropska komisija, u ime EU, i Svetska banka udružile su se u projektu pod nazivom EU za bolje poslovno okruženje kako bi pomogli u jačanju mehanizama u Srbiji koji unapređuju koordinaciju zainteresovanih strana, pojednostavljuju poslovne propise i fleksibilnije ciljaju tehničku pomoć.

Evropska komisija finansira projekat, koji će trajati do juna 2025. godine, sa 5,5 miliona evra, dok ga Svetska banka sprovodi i pruža tehničku pomoć Vladi Srbije da unapredi odabrane aspekte poslovnog okruženja u zemlji, kao što je bolja koordinacija politika. i planiranje, koje bi trebalo da poboljša predvidljivost, i pojednostavljene administrativne procedure, što će smanjiti troškove za preduzeća.

Projekat obuhvata trostruki pristup koji nastoji da ublaži glavna ograničenja sa kojima se kompanije u Srbiji suočavaju i unapredi mehanizme upravljanja u vezi sa poslovnim okruženjem putem:

Dalje povećanje transparentnosti i poboljšanje planiranja, koordinacije i predvidljivosti u pogledu reformi poslovnog okruženja;
Pojednostavljivanje poslovnih procedura radi smanjenja finansijskih i vremenskih troškova usklađenosti;
Usmjeravanje tehničke pomoći za rješavanje prioritetnih regulatornih reformi i pružanje komplementarne analitičke podrške.
S obzirom na ovaj pristup, uspeh projekta će zavisiti od angažovanja relevantnih zainteresovanih strana, uključujući privatni sektor. A do kraja projekta, poslovno okruženje u Srbiji će biti podstaknuto:

imati potpuno razvijenu, operativnu i redovno korišćenu platformu za koordinaciju reformi poslovnog okruženja;
održavanje ažurnog i sveobuhvatnog onlajn registra administrativnih zahteva;
kreiranje i redovno ažuriranje smernica za legalno poslovanje; i
pružanje druge ciljane podrške vladinim kolegama u njihovim reformskim naporima.

O projektu
Aktivnosti
Sektor
  • Radna mesta i ekonomski razvoj
Komponente
Grad / Region
Srbija
EU donacija
5.500.000 €
Vreme implementacije
Jul 2021. - Jun 2025.
Korisnik
Ministarstvo za evropske integracije, Ministarstvo privrede, Republički sekretarijat za javne politike
Implementiran od strane
Svetska banka